poniedziałek, 16 maja 2016

• Konwersja: String na Hex

Czasami potrzebujemy przekonwertować ciąg znaków na zapis heksadecymalny. Zrobić taką konwersję możemy na dziesiątki sposobów. Podstawowe czynności to pobranie kolejnych (pojedynczych) znaków konwertowanego ciągu, odczytanie dla każdego znaku kodu ANSI w reprezentacji dziesiętnej, a następnie przekonwertowanie wartości dziesiętnej kodu ANSI na postać heksadecymalną. Podczas konwersji na postać heksadecymalną należy zadbać, by wartości liczbowe mniejsze od 16 dla których zapis heksadecymalny ma postać (&H0 = 0 do &HF = F) zapisać w postaci dwuznakowej (&H0=00 do &HF=0F), by można było jednoznacznie dokonać konwersji w kierunku przeciwnym tj. z zapisu heksadecymalnego na zapis dziesiętny.

Aby przekonwertować ciąg znaków (jego poszczególne znaki ) na zapis heksadecymalny posłużymy się funkcjami:
• Asc(ciąg)
zwracającą wartość typu Integer odpowiadającą kodowi znaku pierwszego elementu w ciągu znaków ciąg
• Hex(liczba)
zwracającą wartość typu String reprezentującą heksadecymalną (szesnastkową) wartość argumentu liczba
• StrConv(ciąg, konwersja)
zwracającą wartość typu Variant podtyp String w postaci ciągu znaków poddanych konwersji określonej przez argument konwersja
• Mid(ciąg, start[, długość])
zwracającą wartość typu Variant podtyp String zawierającą podaną liczbę znaków długość z ciągu znaków, począwszy od pozycji start.
• Right(ciąg, długość)
zwracającą wartość typu Variant podtyp String zawierającą podaną liczbę znaków długość począwszy od prawej strony ciągu znaków.
• Format(wyrażenie[, format[, pierwszy_dzień_tygodnia [, pierwszy_tydzień_roku]]])
zwracającą wartość typu Variant podtyp String zawierającą wyrażenie sformatowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w wyrażeniu formatującym.
• String(liczba, znak)
zwracającą wartość typu Variant podtyp String zawierającą ciąg składający się ze znaku powtórzonego podaną liczbę razy
oraz instrukcją Mid(...)
• Mid(zmienna_znakowa, początek[, długość]) = ciąg
zastępującą podaną liczbę znaków w argumencie zmienna_znakowa typu Variant podtyp String znakami z innego ciągu znaków. Liczba zastępowanych znaków jest zawsze mniejsza lub równa liczbie znaków w zmiennej_znakowej

Wykorzystując wyżej wymienione funkcję przedstawię trzy wersje funkcji konwertujących ciąg znaków na zapis heksadecymalny.

1. Funkcja TextToHexMid(ByRef sText As String) As String
Dla każdego kolejnego znaku ciągu wejściowego, zwróconego przez funkcję Mid$, pobierany jest jego kod ANSI za pomocą funkcji Asc, który konwertowany jest do postaci heksadecymalnej. Następnie z przodu dopisywany jest znak "0" i z tak powstałego ciągu za pomocą funkcji Right$ pobierane są dwa ostatnie znaki.

Public Function TextToHexMid(ByRef sText As String) As String
Dim i As Long

 For i = 1 To Len(sText)
  TextToHexMid = TextToHexMid & Right$("0" & Hex$(Asc(Mid$(sText, i, 1))), 2)
 Next

End Function

2. Funkcja TextToHexFormat(ByRef sText As String) As String
Ciąg wejściowy konwertowany jest za pomocą funkcji StrConv do tablicy bajtów. Każdy element tablicy (kod ANSI) konwertowany jest do postaci heksadecymalnej i formatowany za pomocą funkcji Format$ do postaci dwuznakowej.

Public Function TextToHexFormat(ByRef sText As String) As String
Dim aBytes() As Byte
Dim i As Long

 aBytes = StrConv(sText, vbFromUnicode)
 
 For i = LBound(aBytes) To UBound(aBytes)
  TextToHexFormat = TextToHexFormat & Format$(Hex$(aBytes(i)), "00")
 Next i

End Function

3. Funkcja TextToHex(ByRef sText As String) As String
Ciąg wejściowy konwertowany jest za pomocą funkcji StrConv do tablicy bajtów. Przygotowywany jest bufor wyjściowy dwukrotnie dłuższy od ciągu wejściowego. Każdy element tablicy (kod ANSI) konwertowany jest do postaci heksadecymalnej i dopisywany za pomocą instrukcji Mid$ na kolejnych miejscach w buforze wyjściowym.
Option Compare Database
Option Explicit
' • Function TextToHex(ByRef sText As String) As String
'  Funkcja konwertująca ciąg znaków na na postać heksadecymalną
' --------------------------------------------------------------------------------------
' autor: Zbigniew Bratko - 04.2016
'
' Pobiera:
'  • sText - ciąg wejściowy, który ma zostać poddany konwersji.
' Zwraca:
'  Przy powodzeniu zwraca ciąg znaków przekonwertowany do postaci heksadecymalnej.
'  Każdy znak ciągu wejściowego [sText] zapisany jest za pomocą dwóch znaków. Dla znaków,
'  których kod ANSI jest mniejszy od 16, heksadecymalny zapis poprzedzony jest cyfrą "0" (ZERO)
'  Przy niepowodzeniu zwraca ciąg zerowej długości.
' --------------------------------------------------------------------------------------
' Ciąg wejściowy konwertowany jest za pomocą funkcji StrConv do tablicy bajtów.
' Przygotowywany jest bufor wyjściowy dwukrotnie dłuższy od ciągu wejściowego.
' Każdy element tablicy (kod ANSI) konwertowany jest do postaci heksadecymalnej
' i dopisywany za pomocą instrukcji Mid$ na kolejnych miejscach w buforze wyjściowym.
Public Function TextToHex(ByRef sText As String) As String
Dim aBytes() As Byte
Dim bAsc As Byte
Dim lLen As Long
Dim i As Long

 lLen = Len(sText)
 ' zamienia ciąg z postaci Unicode na znaki z domyślnej strony kodowej systemu (ANSI)
 aBytes = StrConv(sText, vbFromUnicode)
 ' przygotuj bufor wyjściowy (2x dłuższy)
 TextToHex = String(2 * lLen, vbNullChar)
 ' konwertuj poszczególne bajty do postaci heksadecymalnej
 For i = 0 To lLen - 1
  bAsc = aBytes(i)
  If bAsc > &HF Then
   Mid$(TextToHex, 2 * i + 1, 2) = Hex$(bAsc)
  Else
   Mid$(TextToHex, 2 * i + 1, 2) = "0" & Hex$(bAsc)
  End If
 Next

End Function

Prawie wszystko już wiemy na temat konwersji ciągu znaków na postać heksadecymalną. Piszę prawie ponieważ pozostało tylko przetestować szybkość działania wyżej przedstawionych funkcji.

Test będzie się składał z dwóch zadań:
• ciąg znaków "Ala ma Asa a Ola" (o długości 16 znaków) będzie 1000 razy konwertowany na postać heksadecymalną,
• ciąg znaków o długości 131 072 znaków będzie jednokrotnie poddany konwersji na postać heksadecymalną
Option Compare Database
Option Explicit

#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long
#Else
 Private Declare Function timeGetTime Lib "winmm.dll" () As Long
#End If


Public Function SpeedTextToHex()
Dim sText As String
Dim sRet As String
Dim lTime As Long
Dim i As Long
Const cMyText As String = "Ala ma Asa a Ola"
Const cForTo As Long = 1000

 ' rozruch
 sText = cMyText
 lTime = timeGetTime
  For i = 1 To cForTo
   DoEvents
  Next
 lTime = timeGetTime - lTime
 
 Debug.Print String(45, "-")
 Debug.Print "Ilość wywołań = " & cForTo, "Len(sText) = " & Len(sText)
 Debug.Print String(45, "-")
 
 ' wywołuj poszczególne funkcje 1000 razy dla ciągu o długości Len(sText) = 16 znaków
 sRet = ""
 lTime = timeGetTime
  For i = 1 To cForTo
   sRet = TextToHexFormat(sText)
  Next
 Debug.Print "TextToHexFormat", (timeGetTime - lTime); "milisekund"
 
 sRet = ""
 lTime = timeGetTime
  For i = 1 To cForTo
   sRet = TextToHexMid(sText)
  Next
 Debug.Print "TextToHexMid", , (timeGetTime - lTime); "milisekund"
 
 sRet = ""
 lTime = timeGetTime
  For i = 1 To cForTo
   sRet = TextToHex(sText)
  Next
 Debug.Print "TextToHex", , (timeGetTime - lTime); "milisekund"

 '=================================================================
 ' utwórz ciąg znaków o długości 131 072 znaków
 sText = cMyText
 For i = 1 To 13
  sText = sText & sText
 Next
 
 Debug.Print String(45, "-")
 Debug.Print "Ilość wywołań = 1", "Len(sText) = " & Len(sText)
 Debug.Print String(45, "-")
 
 ' wywołaj poszczególne funkcje dla ciągu o długości Len(sText) = 131 072 znaków
 sRet = ""
 lTime = timeGetTime
  sRet = TextToHexFormat(sText)
 Debug.Print "TextToHexFormat", (timeGetTime - lTime); "milisekund"
 sRet = ""
 lTime = timeGetTime
  sRet = TextToHexMid(sText)
 Debug.Print "TextToHexMid", , (timeGetTime - lTime); "milisekund"
 
 sRet = ""
 lTime = timeGetTime
  sRet = TextToHex(sText)
 Debug.Print "TextToHex", , (timeGetTime - lTime); "milisekund"
 
End Function
  

Szybkość funkcji konwertującej krótki tekst jest bez znaczenia. Czy to będą 3/100 sekundy, czy 8/1000 lub 3/1000 sekundy dla pojedynczej operacji konwersji, praktycznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, która funkcja wykonuje się najdłużej. Różnice szybkości będą zauważalne dla bardzo dużej ilości operacji (rzędu 100 000 lub więcej). Dla krótkich tekstów funkcja TextToHex(...) jest ok. 3 razy szybsza od funkcji TextToHexMid(...) oraz 10 razy szybsza od funkcji TextToHexFormat(...)
Inaczej sprawa wygląda dla bardzo długich ciągów znaków. Przykładowo dla ciągu o długości 130 000 znaków obie funkcje: TextToHexMid(...) oraz TextToHexFormat(...) są przeraźliwie wolne w porównaniu z funkcją TextToHex(...), która jest ok. 400 x szybsza od obu funkcji.