wtorek, 26 stycznia 2016

• Opisowy typ zmiennej

W artykule Uchwyt okna w 64-bitowym środowisku VBA 7, poruszającym zagadnienie przekazania uchwytu hwnd w 32 bitowej i 64 bitowej wersji MS Access 2010+ oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie: „Czy w 64 bitowym VBA 7 właściwość Me.hwnd jest liczbą typu LongLong” w celu sprawdzenia typu zmiennej użyłem funkcji:

Function VarType(VarName) As VbVarType

zwracającej liczbę typu Integer określającą typ zmiennej.
Aby określić opisowy typ zmiennej, który odpowiada zwracanej wartości, spróbuję napisać funkcję, która zwróci nam numeryczny i opisowy typ zmiennej. Najprościej by było skorzystać z tabeli ze strony msdn.microsoft.com - Opis Funkcji VarType

StałaWartośćOpis
vbEmpty0Empty (puste, niezainicjowana)
vbNull1Null (brak prawidłowych wartości)
vbInteger2Integer (liczba całkowita)
vbLong3Long integer (liczba całkowita długa)
vbSingle4Single-precision (liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji)
vbDouble5Double-precision (liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji)
vbCurrency6Currency value (wartość walutowa)
vbDate7Date value (Data/Godzina)
vbString8String (ciąg znaków)
vbObject9Object (obiekt)
vbError10Error value (wartość błędu)
vbBoolean11Boolean value (wartość logiczna)
vbVariant12Variant (używana tylko w przypadku tablicy typu Variant)
vbDataObject13A data access object (obiekt dostępu do danych)
vbDecimal14Decimal value (wartość dziesiętna)
vbByte17Byte value (wartość bajtowa)
vbLongLong20LongLong integer (liczba 64-bitowa, tylko w środowisku 64-bitowym)
vbUserDefinedType36Variants that contain user-defined types (typ Variant zawierający typy zdefiniowane przez użytkownika)
vbArray8192Array
• vbArray
Funkcja VarType(...) nigdy nie zwraca samej wartości vbArray. W przypadku przekazania tablicy do funkcji VarType(...) zwracana jest wartość  = 8192 powiększona o wartość stałej odpowiadającej typowi przekazanej tablicy.

 ' zadeklarujmy tablicę typu Long
Dim lngTablica() As Long
 VarType(lngTablica) '- zwraca 8195 = vbArray + vbLong = 8192 + 3

 ' zadeklarujmy tablicę typu Object
Dim objObiekty() As Object
 VarType(objObiekty) '- zwraca 8201 = vbArray + vbObject = 8192 + 9
 
• vbVariant
Stała vbVariant jest zwracana tylko w połączeniu ze stałą vbArray w celu wskazania, że argument funkcji VarType(...) jest tablicą wartości typu Variant.
 ' zadeklarujmy tablicę typu Variant
Dim varTablica() As Variant
 VarType(varTablica) ' - zwraca 8204 = vbArray + vbVariant = 8192 + 12

 ' zadeklarujmy zmienną typu Variant
Dim varVariant As Variant
 ' przekształćmy ją w tablicę typu Variant
 varVariant = Array("Lista elementów")
 VarType(varVariant) ' - zwraca 8204 = vbArray + vbVariant = 8192 + 12

 ' Ale przypisanie do zmiennej typu Variant, tablicy typu Long, nie daje tablicy typu Variant
Dim lngTablica() As Long
 ' przypisz do zmiennej typu Variant tablicę typu Long
 varVariant = lngTablica
 VarType(varVariant) ' - zwraca 8192 = vbArray + vbLong = 8192 + 3
 
• vbObject
Jeżeli obiekt ma właściwość domyślną, wywołanie funkcji VarType(obiekt) zwróci typ domyślnej właściwości obiektu.
 ' dla formantu klasy CommandButton (przycisk)
 VarType (Me.btnTest) ' - zwraca 9 = vbObject
 
 ' dla niezwiązanego formantu klasy TextBox (pole tekstowe),
 ' którego domyślną właściwością jest .Value funkcja VarType zwraca:
 ' 1. dla pustego formantu
 VarType (Me.txtTextBox) ' - zwraca 1 = vbNull - Null (brak poprawnych danych)
 
 ' 2. po wpisaniu z klawiatury liczby 123
 VarType (Me.txtTextBox) ' - zwraca 8 = vbString - String (ciąg znaków)
 
 ' 3. po wypełnieniu formantu za pomocą kodu
 Me.txtTextBox = 123
 MsgBox VarType(Me.txtTextBox) ' - zwraca 2 = vbInteger - Integer (liczba całkowita)
 
• vbInteger
Po zadeklarowaniu zmiennej jako Variant i przypisaniu jej wartości z zakresu typu Byte funkcja VarType(VarName) zwróci domyślny typ vbInteger (liczba całkowita). Nie ma powodów do obaw, że dla niejawnego przypisania do zmiennej typu Variant liczby całkowitej leżącej poza zakresem liczby typu Integer (-32768 do 32767), VBA obetnie liczbę do zakresu Integer. W takim przypadku funkcja VarType(VarName) zwróci nam typ vbLong (liczba całkowita długa).
• vbDouble
Po zadeklarowaniu zmiennej jako Variant i przypisaniu jej wartości z zakresu typu Single funkcja VarType(VarName) zwróci domyślny typ vbDouble (liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji).
 ' zadeklarujmy zmienną typu Variant
 Dim varVariant As Variant
 
 varVariant = 123
 MsgBox VarType(varVariant) ' - zwraca 2 = vbInteger - Integer (liczba całkowita)
 
 varVariant = 32768
 MsgBox VarType(varVariant) ' - zwraca 3 = vbLong - Long (liczba całkowita długa)
 
 varVariant = 123.01
 MsgBox VarType(varVariant) ' - zwraca 5 = vbDouble -
               '  Double (liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji)
 

Mając już jako takie podstawy odnośnie typów zmiennych zwracanych przez funkcję VarType(VarName), spróbę napisać funkcję zwracającą liczbowy i opisowy typ zmiennych. Jeden mały problem to stała vbLongLong patrz tabela typów zmiennych. Stała ta występuje tylko w 64-bitowym środowisku VBA 7. Ale od czego mamy stałą kompilacji warunkowej Win64. No to jeden problem z głowy. Drugim problemem jest określenie typu tablicy, kiedy wartość zwracana przez funkcję VarType(VarName) jest większa od vbArray = 8192. W tym przypadku musimy rekurencujnie wywołać funkcję z argumentem (iType - vbArray), by określić typ tablicy. I to już wszystko:

' Public Function GetVarType(iType As Integer) As String
' -------------------------------------------------------
' autor: Zbigniew Bratko - 01.2016
' [iType] - liczba typu Integer, zwracana przez funkcję VarType(varname)
' [Out] - zwraca wartość opisową typu zmiennej, przypisanej do argumentu iType
' Uwaga !
'  - w przypadku przekazania argumentu iType > vbArray odpowiadajacego tablicy,
'  następuje rekurencyjne wywołanie funkcji GetVarType(iType - vbArray)
'  w celu określenia typu tablicy.
'  - stała kompilacji warunkowej #If Win64 została użyta dla typu vbLongLong, ponieważ
'  w 32-bitowym środowisku stała ta nie występuje (wystąpi błąd kompilacji)
'
' wywołanie - GetVarType(VarType(VarName))
'

Public Function GetVarType(iType As Integer) As String

 Select Case iType
  Case vbEmpty
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbEmpty) & " - Empty (niezainicjowana)"
  Case vbNull
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbNull) & " - Null (brak poprawnych danych)"
  Case vbInteger
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbInteger) & " - Integer (liczba całkowita)"
  Case vbLong
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbLong) & " - Long (liczba całkowita długa)"
  Case vbSingle
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbSingle) & " - Single (liczba zmiennoprzecinkowa" & _
          " pojedynczej precyzji)"
  Case vbDouble
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbDouble) & " - Double (liczba zmiennoprzecinkowa" & _
          " podwójnej precyzji)"
  Case vbCurrency
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbCurrency) & " - Currency (typ walutowy)"
  Case vbDate
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbDate) & " - Date (data, godzina)"
  Case vbString
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbString) & " - String (ciąg znaków)"
  Case vbObject
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbObject) & " - Object (obiekt)"
  Case vbError
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbError) & " - Error (błąd)"
  Case vbBoolean
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbBoolean) & " - Boolean (wartość logiczna Prawda/Fałsz)"
  Case vbVariant
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbVariant) & " - Variant (tylko dla tablic Variant)"
  Case vbDataObject
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbDataObject) & " - (Dane dostępu do obiektu)"
  Case vbDecimal
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbDecimal) & " - Decimal (typ dziesiętny)"
  Case vbByte
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbByte) & " - Byte (liczba całkowita - bajt)"
  #If Win64 Then
   Case vbLongLong
    GetVarType = "Typ = " & CStr(vbLongLong) & " - LongLong (liczba całkowita 8-bajtowa" & _
          " - tylko 64-bitowe środowisko)"
  #End If
  Case vbUserDefinedType
   GetVarType = "Typ = " & CStr(vbUserDefinedType) & _
          " - Variants that contain user-defined" & _
          " types" & vbNewLine & _
          " - (typ Variant zawierający typy zdefiniowane przez użytkownika)"
  ' Case vbArray
   ' wartość vbArray nie jest zwracana przez funkcję VarType
   ' GetVarType = "Typ = " & CStr(vbArray) & " - Tablica"
  Case Is > vbArray
   ' wywołaj rekurencyjnie, by sprawdzić typ tablicy
   GetVarType = "Tablica (" & CStr(vbArray) & "), " & GetVarType(iType - vbArray)
  Case Else
   GetVarType = "Typ = " & CStr(iType) & " - unknown (nieznany)"
 End Select
 
End Function
 
' przykładowe wywołanie
Private Sub btnTest_Click()
 ' zmienna typu Variant
 Dim varVariant As Variant
  ' konwertuj na tablicę
  varVariant = Array("Ala", "Ola")

  MsgBox GetVarType(VarType(varVariant))

 ' zmienna typu String
 Dim strString As String

  MsgBox GetVarType(VarType(strString))
End Sub