piątek, 5 lutego 2016

• Funkcje API - jak pobrać nazwę klasy okna

W poprzednim artykule • Funkcje API - jak pobrać tytuł (tekst) okna o uchwycie hwnd • dowiedzieliśmy się jak wykorzystać interfejs API, aby odczytać tytuł (tekst) okna. Czasami w trakcie działania aplikacji MS Access potrzebujemy sprawdzić nie tylko jaki tytuł (tekst) ma okno, ale także nazwę klasy okna w systemie Windows.

Klasa okna jest to struktura opisująca podstawowe cechy okna: kolor tła, szerokość obramowania, menu sterowania, przyciski minimalizuj, maksymalizuj, zamknij, ikona paska tytułowego, paski przewijania, przypisany do okna kursor myszy i wiele innych cech okna.

• Odczyt nazwy klasy okna o uchwycie hwnd.

MS Access nie posiada żadnych metod i właściwości pozwalających na odczytanie nazwy klasy okna. Aby pobrać nazwę klasy okna musimy skorzystać z interfejsu API i jednej z jego funkcji:
• GetClassName - zwracającą długość pobranej do buforu nazwy klasy okna, a w buforze nazwę klasy okna o uchwycie hwnd.

Option Compare Database
Option Explicit

' • Function GetWinClassName(hWind As Long;[LongLong];[LngPtr]) As String
' --------------------------------------------------------------
' autor: Zbigniew Bratko - 01.2016
' [hWind] - uchwyt okna, którego nazwa klasy będzie pobierana
'      w środowisku 32 bitowym liczba typu Long
'      w środowisku 64 bitowym liczba typy LongLong
'      w środowisku VBA7 może być typu LongPtr
' [Out] - zwraca nazwę klasy okna
' Przy niepowodzeniu zwraca ciąg zerowej długości ""
'

#If VBA7 Then
 Private Declare PtrSafe Function GetClassName Lib "user32" _
     Alias "GetClassNameA" _
     (ByVal hwnd As LongPtr, _
     ByVal lpClassName As String, _
     ByVal nMaxCount As Long) As Long
#Else
 Private Declare Function GetClassName Lib "user32" _
     Alias "GetClassNameA" _
     (ByVal hwnd As Long, _
     ByVal lpClassName As String, _
     ByVal nMaxCount As Long) As Long
#End If

' Funkcja własna GetWinClassName
#If VBA7 Then
 ' Deklaracja funkcji - zarówno w 32 jak i 64 bitowym środowisku VBA 7
 Public Function GetWinClassName(hWind As LongPtr) As String
#Else
 ' Deklaracja funkcji - tylko 32 bitowe środowisko VBA 6
 Public Function GetWinClassName(hWind As Long) As String
#End If
 
Dim sBuffer      As String
Dim lLenText     As Long
Const cMaxSizeBuffer As Long = 256

  ' przygotuj bufor na przyjęcie tekstu
  sBuffer = String(cMaxSizeBuffer, vbNullChar)
  ' pobierz długość zwróconego tekstu
  lLenText = GetClassName(hWind, sBuffer, cMaxSizeBuffer)
  ' utnij nadmiarowy ciąg znaków vbNullChar w buforze
  GetWinClassName = Left$(sBuffer, lLenText)
 
End Function

' przykładowe wywołanie:
Private Sub btnTest_Click()
 
 ' pobierz nazwę klasu okna formularza i okna aplikacji MS Access
 MsgBox "Nazwa klasy okna formularza: " & _
     GetWinClassName(Me.hwnd) & vbNewLine & _
    "Nazwa klasy okna MS Access: " & _
     GetWinClassName(Application.hWndAccessApp)
End Sub

Po uruchomieniu przykładowego wywołania, MS Access wyświetla okno komunikatu:

• OMain - jest to nazwa klasy okna MS Access.
• OForm - jest to nazwa klasy okna formularza.

Obie te nazwy klas okien warto zapamiętać, gdyż przydadzą się na następnych stronach, na których będziemy korzystali z funkcji API, by odwoływać się do okien MS Access.